گردهمایی اساتید انجمن جهانی ایشین ریو کاراته کوبودو آبان ۹۴ تهران

دکتر جنابیان ؛سایت سنسی سیفی؛ انجمن ایشین ریو کاراته IMG_1362 هانشی نخعیْ دکتر عدلْ دکتر جنابیان IMG_1322

 

گردهمایی اساتید انجمن جهانی ایشین ریو کاراته کوبودو به میزبانی آقای دکتر شیهان آرش جنابیانْ روز جمعه مورخ ۹۴/۸/۲۹ ْ تهران رستوران لوکس طلایی