جلسه مربیان استان البرز یکشنبه مورخ ۹۴/۷/۵ باشگاه پویاورزان

جلسه مربیان سبک ایشین ریو بانوان استان البرز با حضور مسئول محترم بانوان سبک سرکار خانم شعبانی در باشگاه پویاورزان در خصوص هماهنگی مسابقات قهرمانی کشور و شرایط آزمون دان و دیدار با قهرمان مسابقات جهانی کشور ارمنستان در روز یکشنبه مورخ ۹۴/۷/۵ برگزار گردید.

جلسه مربیان سبک ایشین ریو استان البرز با حضور مسئول محترم بانوان سبک سرکار خانم شعبانی در باشگاه پویاورزان در خصوص هماهنگی مسابقات قهرمانی کشور و شرایط آزمون دان و دیدار با قهرمان مسابقات جهانی کشور ارمنستان در روز یکشنبه  مورخ 94/7/5 برگزار گردید.

جلسه مربیان سبک ایشین ریو استان البرز با حضور مسئول محترم بانوان سبک سرکار خانم شعبانی در باشگاه پویاورزان در خصوص هماهنگی مسابقات قهرمانی کشور و شرایط آزمون دان و دیدار با قهرمان مسابقات جهانی کشور ارمنستان در روز یکشنبه مورخ ۹۴/۷/۵ برگزار گردید.

IMG_1049

قهرمانان و مقام آوران مسابقات جهانی ایشین ریو کاراته دو کوبودو

قهرمانان و مقام آوران مسابقات جهانی ایشین ریو کاراته دو کوبودو به میزبانی کشور ارمنستان- شهریور 1394

قهرمانان و مقام آوران مسابقات جهانی ایشین ریو کاراته دو کوبودو به میزبانی کشور ارمنستان- شهریور ۱۳۹۴