اولین اردو کلاس در سال ۱۳۹۴ (اردیبهشت ماه) تهران پارک نیلوفر

برگزاری اولین اردو کلاس اردیبهشت ماه  سال ۱۳۹۴ با هماهنگی آقای آرین شریفی مسئول روابط عمومی کلاسْ

شیهان دکتر عباس عدل و شیهان سید سعید حسینی (اردیبهشت سال ۱۳۹۴)

Isshinryukarateدکتر عباس عدل دکتر-عدل

اجرای تکنیک زیبای یوکوگری (لگد پهلو) توسط دکتر جنابیان

Untitled-1

 

دو اسطوره بزرگ ایشین ریو:دکتر آرش جنابیان و حمید حاجی