استاد بزرگوار وارجمند هانشی نخعی

ارتقاء درجه جنابعالی به دان ۹و دریافت حکم فدرال مربوطه را به شما و جامعه ایشین ریو کاراته کوبودو و تمامی شاگردان وطرفدارانتان تبریک عرض نموده از خداوند متعال برای حضرتعالی موفقیت روز افزون درصحت و سلامت مسئلت می نمایم  . شاگرد کوچک شما ندیمی