شیهان سید سعید حسینی

مسابقات جام خزر بزرگداشت سردار جنگل (شهرستان فومن)

جناب آقای ایوب جلیل پور نماینده محترم انجمن جهانی ایشین ریو کاراته دو کوبودو استان آذربایجان و جناب آقای زاهدی دبیر محترم آذربایجان – آقایان متین سیفی – سید امیر حسین طباطبایی و آقای سامان علیپور دهنه سری  (سالن شهید چمران استان گیلان شهرستان فومن ۱۱ و ۱۲ آبان سال ۱۳۹۱)

سردار عبدالرحیم ندیمی

سردار عبدالرحیم ندیمی نائب رئیس محترم انجمن جهانی ایشین ریو کاراته دو کوبودو