عکس (استان آذربایجان شرقی)

از سمت راست: شیهان ندیمیْ هانشی مهراد نخعیْ شیهان عباس عدل از سمت راست: شیهان عبدالرحیم ندیمیْ هانشی مهراد نخعیْ شیهان عباس عدل 

شیهان دکتر عباس عدل (مسکو)

دکتر عدل (شیهان)

شیهان دکتر عدل (مسکو)

دکتر عدل (شیهان)

اولین اردو کلاس در سال ۱۳۹۴ (اردیبهشت ماه) تهران پارک نیلوفر

برگزاری اولین اردو کلاس اردیبهشت ماه  سال ۱۳۹۴ با هماهنگی آقای آرین شریفی مسئول روابط عمومی کلاسْ

شیهان دکتر عباس عدل و شیهان سید سعید حسینی (اردیبهشت سال ۱۳۹۴)

Isshinryukarateدکتر عباس عدل دکتر-عدل