اجرای تکنیک زیبای یوکوگری (لگد پهلو) توسط دکتر جنابیان

Untitled-1

 

دو اسطوره بزرگ ایشین ریو:دکتر آرش جنابیان و حمید حاجی