اتو سرویس شاه آبادی، تخفیف ویژه جهت ورزشکاران محترم کاراته

اتو سرویس شاه آبادی

اتو سرویس شاه آبادی

تخفیف ویژه  جهت  ورزشکاران محترم رشته کاراته (با هماهنگی قبلی) با سنسی سیفی